Å kunne vente på tur, lytte til andre, roe ned og mestre hverdagen. Hver dag er full av små livsviktigheter som kan være utfordrende for en person med ADHD.

 

Behandlingens hovedmål er å redusere symptomene på ADHD, bedre funksjonen i hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Det er stor variasjon i hvilke hjelpebehov den som har ADHD og de pårørende har. Derfor bør behandlingsplanen bestå av tiltak som er tilpasset symptomene og alvorlighetsgraden til hver enkelt. Hvis symptomene er så omfattende at de fører til vesentlig nedsatt funksjonsevne, vil behandling med legemidler i tillegg til andre behandlingstiltak være aktuelt.2

Behandling for barn og ungdom med vedvarende effekt hele dagen*3,4

Vurder å prøve Elvanse® når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.1

 • Eneste ADHD-behandling med prodrug-teknologi3,5
 • Forbedrer kjernesymptomene ved ADHD i 13 timer etter dosering*3,4
 • Doseres én gang daglig om morgenen6

*Signifikant kontroll av ADHD-symptomer vs. placebo, selv 13 timer etter doseinntak.3,4

Elvanse® er et farmakologisk inaktivt prodrug3,7

 • Elvanse® er et farmakologisk inaktivt prodrug. Etter oral administrasjon blir lisdeksamfetamin raskt absorbert fra mage-tarm-kanalen og hydrolysert primært av røde blodceller til deksamfetamin, som er legemidlets aktive virkestoff.3,7

Prodrugteknologi – hvordan aktiveres Elvanse®?

Tarm

Tarm

De fleste inaktive molekylene absorberes raskt fra mage-tarm-kanalen til blodet.3,7

Blod

Blod

Aktiveres primært i blodet hvor lisdeksamfetamin splittes til l-lysin og deksamfetamin.7,8

Hjerne

Hjerne

Deksamfetamin antas å blokkere reopptak av noradrenalin og dopamin og øke frisettingen av dem.9,10

Illustrasjon tilpasset av Takeda.

 Avhengighetsskapende legemiddel. Utvis forsiktighet ved forskrivning

Indikasjon

Elvanse er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn fra og med 6 år med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder) når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.

Behandlingen skal gjøres under tilsyn av en spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og/eller ungdom. Diagnosen skal stilles i henhold til DSM-kriteriene eller retningslinjene i ICD, og bør være basert på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten. Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av ett eller flere symptomer.

Den spesifikke etiologien til dette syndromet er ukjent, og det finnes ingen enkeltstående diagnostisk test. For å kunne stille en adekvat diagnose, må det brukes medisinske og spesialiserte psykologiske, pedagogiske og sosiale ressurser. Et omfattende behandlingsprogram omfatter vanligvis psykologiske, opplærings- og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi. Målet er å stabilisere barn med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og EEG-avvik. Evne til læring kan være svekket, men ikke nødvendigvis.

Elvanse er ikke indisert hos alle barn med ADHD, og en avgjørelse om bruk av legemidlet må være basert på en svært grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet i forhold til barnets alder samt potensiale for misbruk, feil bruk eller avvikende bruk.

Riktig tilrettelegging av opplæring er essensielt, og psykososial intervensjon er vanligvis nødvendig. Elvanse bør alltid brukes på denne måten i henhold til godkjent indikasjon.1

 

Sikkerhetsprofil

Forsiktighet ved forskrivning og bruk

Behandling skal initieres under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og/eller ungdom.6 Elvanse har et potensial for misbruk, feilbruk, avhengighet eller avvikende bruk som bør vurderes. Forskrives med forsiktighet ved tidligere stoffmisbruk eller -avhengighet.11 Les SPC for utredning før behandling, fortløpende oppfølging og langtidsbruk,6 samt forsiktighetsregler mht. kardiovaskulære bivirkninger, hypertensjon og andre kardiovaskulære lidelser, kardiomyopati, underliggende psykose, bipolar sykdom, utvikling av nye psykotiske eller maniske symptomer, aggresjon, tics, langtids veksthemming (høyde og vekt), krampeanfall, synsforstyrrelser og bruk sammen med andre sympatomimetika.11

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor sympatomimetiske aminer eller hjelpestoffene, samtidig bruk av MAO-hemmere eller <14 dager etter slik behandling, hypertyreose eller tyreotoksikose, urotilstander, symptomatisk kardiovaskulær sykdom, langtkommen arteriosklerose, moderat til alvorlig hypertensjon, glaukom.12

Bivirkninger

Bivirkninger er hovedsakelig de samme som vanligvis er forbundet med bruk av sentralstimulerende legemidler og varierer mellom barn, ungdom og voksne. Svært vanlige bivirkninger: redusert appetitt, søvnløshet, munntørrhet, hodepine, smerter i øvre abdomen og vekttap. Anafylaktisk reaksjon, psykotiske episoder, hallusinasjoner, krampeanfall, kardiomyopati, eosinofil hepatitt, angioødem og Stevens-Johnsons syndrom er rapportert.13

Interaksjoner

Serotonergt syndrom er sett ved bruk av amfetamin sammen med serotonerge legemidler. Legemidler og tilstander som påvirker pH i urinen, kan påvirke t½ for amfetamin. Klorpromazin og haloperidol hemmer amfetamins sentralstimulerende effekt. Litiumkarbonat kan hemme amfetamins anorektiske og stimulerende effekt.14

For fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger, se SPC.

Tilbake til toppen

Referanser

 1. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 4.1
 2. helsenorge.no - Utviklingsforstyrrelser ADHD/Behandling med legemidler (sist åpnet 05.12.2019)
 3. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 5.1
 4. Wigal SB, Kollins SH, Childress AC et al. A 13-hour laboratory school study of lisdexamfetamine dimesylate in school-aged children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2009; 3(1):17.
 5. legemiddelsok.no (sist åpnet 05.12.2019)
 6. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 4.2
 7. Pennick M. Absorption of lisdexamfetamine dimesylate and its enzymatic conversion to d-amphetamine. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010;6:317–327
 8. Sharman J, Pennick M. Lisdexamfetamine prodrug activation by peptidase-mediated hydrolysis in the cytosol of red blood cells. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:2275–2280
 9. Florin S.M., Kuczenski R, Segald D.S et al. Regional extracellular norepinephrine responses to amphetamine and cocaine and effects of clonidine pretreatment. Brain. Res. 1994;654:53–62.
 10. Han, D.D. and Gu, H.H. Comparison of the Monoamine Transporters from Human and Mouse in Their Sensitivities to Psychostimulant Drugs. BMC Pharmacology. 2006;6:6
 11. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 4.4
 12. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 4.3
 13. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 4.8
 14. Elvanse SPC (07.11.2019), avsnitt 4.5